Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho – spoločnosti Colette Boutique s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 923 804, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 153995/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „Colette“) (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Reklamačný poriadok Colette je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Uzavretím kúpnej zmluvy v kamennej predajni alebo prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim

Týmto Reklamačným poriadkom, dostupným v prevádzke Colette, Krížna 8, 811 07 Bratislava a na internetovej stránke www.colette.sk, v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci a v súlade s § 3 ods. 1 písm. g) Zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „odberateľ“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamáciu tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho v prevádzke Colette, Krížna 8, 811 07 Bratislava a tiež v elektronickom obchode predávajúceho www.colette.sk.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri tomto tovare, musí kupujúci u predávajúceho uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak:

  • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti pri dodržaní podmienok skladovania tovaru stanovených výrobcom,
  • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania tovaru),
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru.

Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež všetko, čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t. j. aj tovar prijatý ako dar, s výnimkou daru zachyteného na inom, ako hmotnom nosiči (elektronický obsah).

Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä uvedením svojho mena, priezviska, adresy na doručovanie, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu reklamácie, popisu vady tovaru a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol kompletný a v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak tovar má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí tovar neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti dopravcu. V prípade zistenia existencie vady tovaru je kupujúci povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu: info@colette.sk alebo telefonicky na číslo +421 915 287 925, pričom je dopravca povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v tomto prípade znáša predávajúci.

Odberateľ má právo uplatniť reklamáciu aj osobne v prevádzke Colette so sídlom Krížna 8, 811 07 Bratislava alebo telefonicky na čísle: +421 915 287 925 a tiež zaslaním e-mailu na info@colette.sk alebo vyplnením reklamačného formulára  https://www.colette.sk/wp-content/uploads/2021/10/Reklamacny-formular.doc

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum uplatnenia reklamácie, dátum prijatia reklamácie, číslo reklamácie, kontaktné údaje na kupujúceho, meno osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, kedy a kde bol tovar kúpený a cena, za ktorú bol tovar kúpený a ak má potvrdenie listinnú podobu, tak obsahuje aj podpis osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, podpis kupujúceho a pečiatku predávajúceho.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo písomne a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu, doručený doklad o vybavení reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru v podobe iného tovaru predávajúceho, ktorý si kupujúci vyberie, ak ide o tovar kúpený v obchodnej jednotke predávajúceho,
d) vrátením kúpnej ceny v hotovosti alebo na účet
e) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
f) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
g) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

V prípade tovaru vráteného poštou alebo prostredníctvom distribučného partnera predávajúceho z dôvodu výskytu vady tovaru, má kupujúci právo na vrátenie poplatku za zaslanie tovaru. Poplatok bude kupujúcemu vrátený na ním uvedený bankový účet v lehote 14 dní odo dňa doručenia dokladu o jeho úhrade predávajúcemu.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

V prípade nákupu v elektronickom obchode predávajúceho, kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj tento Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Vo vzťahu ku kupujúcemu je pre predávajúceho záväzný reklamačný poriadok v znení platnom v čase realizácie internetovej objednávky alebo nákupu v predajni Colette, Krížna 8, 811 07 Bratislava.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2021